Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1491/16

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1491/16

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

  W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  ogłasza, że w dniu  05 lipca 2019r. został złożony przez Komornika Sądowego  spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Juliusza Ostrowskiego zmarłego dnia 23 kwietnia 2012r.  PESEL 59062213293, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu, przy ul. Grottgera 14/10. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 1491/16.

   

  Pouczenie :

  1. Ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt. 1 k.p.c. ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt. 2 k.p.c. ) 
  3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637  § 1 k.p.c.)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe , które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza 

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.02 do 2019.01.03

 • Ogłoszenie w sprawie I N 687/19

  Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I N 687/19 złożony przez Krzysztofa Laskowskiego wykaz inwentarza po Stanisławie Laskowskim, posiadającym nr PESEL 50050701796, zmarłym dnia 19 października 2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Plewiskach przy ul. Szkolnej 115/1.

   

  pouczenie:

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.29 do 2019.01.02