Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 996/19

  Ogłoszenie

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Tomaszu Kostuchu posiadającym nr PESEL 76021202415 zmarłym dnia 8 sierpnia 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Rycerskiej 37B/10”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.14 do 2020.01.15

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 770/19

  OGŁOSZENIE

    „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Czesławie Strojnej posiadającej nr PESEL 42091104368 zmarłej dnia 29 marca 2018 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Kościelnej 45B/5”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.14 do 2020.01.15

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 4389/18

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 4389/18 toczy się postępowanie z powództwa  Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Piotrowi Tarnawskiemu. Miejsce pobytu Piotra Tarnawskiego nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy pożyczki. W sprawie tej został ustanowiony dla Piotra Tarnawskiego kurator w osobie adwokata Pauliny Kąkolewskiej adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań (tel. 508-085-643). Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Piotra Tarnawskiego będą dokonywane kuratorowi”.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.14 do 2019.11.15

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 108/19

  OGŁOSZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 108/19, w toczącym się postępowaniu z wniosku Biura Inwestycji Grunwald spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zapadło w dniu 30 września 2019 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 79,20 zł jako świadczenia należnego wierzycielowi z tytułu wykupu przymusowego akcji imiennych zwykłych spółki (wnioskodawcy) w liczbie 660 akcji o nr od

  354489499 do 354490158, których właścicielem wpisanym w księdze akcyjnej jest Eugeniusz Juskowiak. Jednocześnie w postanowieniu tym ustalono, że kwota depozytu zostanie wydana wyłącznie na wniosek osób, które aktem notarialnym lub prawomocnym postanowieniem sądu wykażą, że są spadkobiercami Eugeniusza Juskowiaka.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.14 do 2019.11.15